powrót

WARUNKI GWARANCJI

 

                                                                                                                            LUB                          

                                                                                                          miesięcy                                                               miesięcy

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące oraz zaczyna biec od daty udokumentowanej sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi.

2. W przypadku zakupu związanego z wystawieniem faktury VAT - okres gwarancji 12 miesięcy.

3. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie Gwaranta znajdującego się w siedzibie firmy Profix.

4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i matriałowe ujawnione w okresie gwarancyjnym w trakcie prawidłowej eksploatacji.

5. Gwarancją objęte nie są:

- wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,

- samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją urzędzenia,

- uszkodzenia spowodowane nie przestrzeganiem zaleceń instrukcji przy uruchamianiu, konserwacji i eksploatacji urządzenia,

- naturalnie zużywające się cześci takie jak szczotki grafitowe silnia,

- wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz takie, tkóre powodują utratę rzeczy,

- naprawy polegające na regulacji oraz czynności przewidzane w instrukcji, do których wykonywania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakrecie i na własny koszt.

6. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzeniu nie pochodzących od autoryzowanego punktu serwisowego - nastapi utrata uprawnień gwarancyjnych.

7. Reklamacja winna być zgłoszona bezpośrednio Gwarantowi lub do punktu sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady. Reklamowany towar należy dostarczyć do punktu zakupu lub bezpośrednio u producenta - termin naprawy może ulec przedłużeniu. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.

8. Uznane naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Jeżeli naprawa wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy lub jeżeli wymaga zamówienia cześci zamiennych bezpośrednio u producenta - termin naprawy może ulec przedłużeniu. Okres gwarancji przedluża się o czas trwania naprawy.

 9. Podstawą realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest  przedstawienie dowodu zakupu towaru oraz Karty Gwarancyjnej zawierającej pieczeć sprzedawcy, datę zkaupu, typ urządzenia. Karta Gwarancyjna bez wszelkich wymaganych w niej zapisów i pieczęci jest nieważna. 

10. Sprawdzenie przez serwis gwarancyjny spranego urządzenia nie traktuje się jako naprawy gwarancyjnej. Koszty takiego sprawdzenia ponosi wlaściciel urządzenia.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.